co všechno se musí řidič taxi naučit aby složil zkoušky taxikáře

Základní části zkoušky :

1. Písemná část zkoušky
1.1. Ověření znalosti místopisu města Ostravy
1.2. Ověření znalostí právních předpisů upravujících taxislužbu a předpisů na ochranu spotřebitele
Doba trvání písemné části je maximálně 60 minut.

2. Ústní část zkoušky
2.1. Ověření znalosti místopisu města Ostravy

3. Praktická část zkoušky  
3.1. Ověření znalostí z obsluhy obsluhy taxametru
Doba trvání ústní a praktické části zkoušky je maximálně 15 minut.

4. Seznam právních předpisů, jejichž znalost je zkouškou vyžadována 

5. Seznam ulic a náměstí ve městě Ostravě
 1. Co je taxislužba?
 2. Práci řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče může vykonávat?
 3. Jak často musí být vozidlo taxi přistaveno k technické prohlídce?
 4. Jak prokazuje řidič vozidla taxislužby provedení technické prohlídky a měření emisí v silničním provozu?
 5. Co to znamená, že místní orgán (obec) může stanovit maximální ceny taxislužby na území obce?
 6. Malým vozidlem dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, je?
 7. Za spolehlivého se považuje ten, komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby, spočívající v?
 8. Jakým způsobem vede řidič taxi záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku?
 9. Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které?
 10. Může dopravce při provozování taxislužby použít vozidlo taxi, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby?
 11. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících?
 12. Poskytuje-li dopravce přepravu vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy, toto vozidlo nesmí být?
 13. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, nemusí při provozování taxislužby zajistit ?
 14. Jakou podmínku nemusí splnit dopravce při zápisu vozidla do evidence vozidel taxi?
 15. Je povinen dopravce oznámit místně příslušnému dopravnímu úřadu, že došlo ke změnám týkajících se vozidla, které je evidováno dopravním úřadem jako vozidlo taxislužby?
 16. Kde se ve vozidle nachází průkaz řidiče taxi?
 17. Jaké vozidlo nesmí řidič taxislužby užít k výkonu práce řidiče taxislužby?
 18. Která z povinností nepatří mezi povinnosti, kterou musí zajistit řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem?
 19. Od kdy se počítá doba platnosti ověření taxametru?
 20. Kdy zaniká platnost ověření taxametru?
 21. Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti?
 22. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost?
 23. Na jakou dobu se uděluje oprávnění řidiče taxislužby?
 24. Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby je jeho držitel povinen oznámit dopravnímu úřadu?
 25. Kdo je oprávněn zadržet neplatný průkaz?
 26. V jakých případech může oprávněna osoba zadržet průkaz řidiče taxislužby?
 27. Průkaz řidiče taxislužby nepozbývá platnosti?
 28. Má dopravce povinnost informovat zákazníka (cestujícího) o ceně přepravy?
 29. Poskytuje-li dopravce přepravu vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy, mezi jeho povinnost nepatří?
 30. Pokud dopravce poskytuje přepravu na základě písemné smlouvy, tato smlouva musí obsahovat?
 31. Jaká je doba platnosti ověření taxametru?
 32. Kdo provádí ověřování stanovených měřidel (taxametrů)?
 33. Kniha taxametrů nemusí obsahovat?
 34. Jakým způsobem se v taxislužbě vede záznam o provozu vozidla?
 35. Záznam o přepravě nemusí obsahovat?
 36. Kdo může při výkonu kontroly a státního odborného dozoru vybírat při podezření na spáchání správního deliktu kauci?
 37. Při výkonu práce řidiče taxi, řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, není povinen?
 38. Po jakou dobu musí dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, uchovávat záznamy o provozu vozidla a záznamy o přepravě?
 39. Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxi povinen mít u sebe?
 40. Řidič vozidla taxi nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem?

 1. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 2. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 281/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 478/200 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 3. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 4. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 5. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 6. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 7. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 8. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 9. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 10. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 11. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů,
 12. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
 13. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
 14. Výměr Ministerstva financí (Cenový věstník – Seznam zboží s regulovanými cenami).

Taxi taxi

.

.

.

.

.

.